Miután idén az első évfolyam sikeresen elvégezte a képzést, a 2017-2018-as tanévben ismét indul a Károli Gáspár Református Egyetem Latin-Amerika szakreferens két féléves szakirányú továbbképzési szakja. Ez jelenleg a magyar felsőoktatás egyetlen önálló, csak Latin-Amerikával foglalkozó képzése. Akit érdekel a kontinens, és szeretné jobban megismerni, vagy a már meglévő ismereteit bővíteni, annak feltétlenül ajánljuk. A képzés részletei az alábbiakban olvashatók.

Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A képzésért felelős intézet: Történettudományi Intézet

Tanszék: Új- és Jelenkori Történeti Tanszék

Szakfelelős oktató: Dr. habil. Semsey Viktória, egyetemi docens (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Latin-Amerika szakreferens

Képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez teljesítendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés célja:

A hallgatók legyenek képesek eligazodni a térség társadalmi-politikai és gazdasági struktúráiban és azok értelmezésében. A magasan képzett szakemberek különféle szakterületeken új és korszerű ismeretekhez jussanak. A képzésben részt vevők alkalmassá váljanak arra, hogy megszerzett ismereteiket a hazai és a külföldi írott és elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, diplomáciai testületeknél, szakminisztériumokban, kulturális intézményekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus területén kamatoztassák. A megszerzett szakképzettség alkalmazásának fontos és sajátos területe lehet a missziós munka.

Jelentkezési feltételek:

1. Legalább alapképzésben szerzett oklevél (korábban főiskolai) az alábbi képzések valamelyikén:

- bármely élő idegen nyelv szak, magyar, történelem, kommunikáció, politológia, szociológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, vallástudomány, nemzetközi tanulmányok, földrajz, környezettan, környezettudomány szakok
- gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai
- pedagógusképzés képzési terület szakjai
- hitéleti képzési terület szakjai
- jogi képzési terület szakjai

2. Spanyol vagy portugál vagy angol nyelvből legalább B2 szintű komplex (korábban középfokú, „C” típusú) államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél

Jelentkezési lap itt érhető el.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló dokumentumok és nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A jelentkezés módjai (opcionális):

1. A kitöltött, aláírt jelentkezési lap postázásával vagy személyesen történő leadásával a következő címen:

KRE BTK Tanulmányi Osztály (Sasné Simon Edit)
1088 Budapest, Reviczky utca 4.

2. Elektronikus úton, a jelentkezési anyag hiánytalan elküldésével: http://www.kre.hu/btkfelveteli

Jelentkezési határidő (postabélyegző dátuma) a 2017/18. tanévre:

2017. augusztus 1.

A képzés legalább 12 fő jelentkezése esetén indul.

További információk:

A képzésre azok jelentkezését is várjuk, akik – bemeneti feltételként megjelölt – oklevelének kiállítása folyamatban van, és ezt igazolni is tudják.

Hiánypótlások határideje: 2017. augusztus 21.

Kapcsolattartók:

Sasné Simon Edit (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06-1/483-2882
Tirner Gabriella (Történettudományi Intézet): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06-1/872-1705

Önköltség: 120 000 Ft/félév

Várható kezdési időpont: 2017. szeptember

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Alapozó ismeretek: 26 kredit

Latin-Amerika etnikai és kulturális összetétele; Latin-Amerika politika- és gazdaságtörténete; Latin-Amerika irodalom- és kultúrtörténete

Szakmai ismeretek: 29 kredit

Politika, Média- és emberi jogok Latin-Amerikában; Gazdaság; Kultúra és nyelv

Szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

A képzés OH-nyilvántartásba vételi száma: FNYF/531-2/2016

Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szerezhető megnevezése: Latin-Amerika szakreferens

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány képzési terület

4. A felvétel feltétele

a) Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű) szerzett oklevél az alábbi képzések (vagy azoknak megfeleltethető korábbi képzési rendszer szerinti képzések) valamelyikén:

- bármely élő idegen nyelv szak, magyar, történelem, kommunikáció, politológia, szociológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, vallástudomány, nemzetközi tanulmányok, földrajz, környezettan, környezettudomány szakok,

- gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai,

- pedagógusképzés képzési terület szakjai,

- hitéleti képzési terület szakjai,

- jogi képzési terület szakjai,

valamint

b) spanyol vagy portugál vagy angol nyelvből egy legalább B2 szintű komplex (korábban középfokú, C típusú) államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

5. Képzési idő: 2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Elsajátítandó kompetenciák:

- a Latin-Amerika tanulmányok magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek elsajátítása, az ismeretek összefüggéseinek felismerése, ezek kreatív alkalmazása;

- a megszerzett és gyakorlatban alkalmazható ismeretek alkalmazási területeinek állandó figyelemmel kísérése és folyamatos visszacsatolás;

- elemzés, döntés-előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzése;

- a latin-amerikai térségre vonatkozó globális és regionális jelenségek, illetve a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző, összehasonlító és értékelő készség elsajátítása;

- a szakmai elemzés és értékelés szempontjainak, illetve céljainak, valamint írásbeli formáinak megismerése.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják

- a Latin-Amerika történelmére, gazdaságára és társadalmára vonatkozó alapvető ismereteket;

- Latin-Amerika és más térségek kapcsolatának jellemzőit;

- Latin-Amerika etnikai, vallási sajátosságait, az etnikai sokféleségből adódó interkulturális kommunikáció ismeretét;

- Latin-Amerika kereszténységének történetét, illetve a kereszténység helyzetét napjainkban;

- a nők és az őslakosság helyzetének megismerését, az emberi jogok kérdését Latin-Amerikában;

- a térségben kialakult regionális gazdasági folyamatokat, az ökológiai kihívásokat;

- a térségre jellemző egyedi vonásokat, minden jelentős területen;

- a Latin-Amerikában megjelenő vagy ott kibontakozó szellemi áramlatokat, művészeti irányzatokat;

- a latin-amerikai politikai élet alapvető vonásait, sajátos pártrendszereit.

Személyes képességek fejlesztése:

- analizáló és szintetizáló, összehasonlító képesség, kreativitás;

- kritikai attitűd kialakítása;

- megalapozott ismeretekre épülő elemzések szerkesztésére történő

- felkészülés, saját vélemény megformálásának és megfogalmazásának képessége;

- problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső megközelítés;

- szakmai szempontú módszeres

- feladatkezelés;

- döntésképesség;

- verbális és nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése;

- tolerancia;

- több szempont alkalmazásának a képessége;

- idegen kultúrák iránti nyitottság és elfogadás, interkulturális

- kommunikáció;

- prezentációs képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók eligazodnak a térség társadalmi-politikai és gazdasági struktúráiban és képesek értelmezni azokat. A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a megszerzett ismereteiket a hazai és külföldi írott és elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, diplomáciai testületeknél, szakminisztériumokban, kulturális intézményekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus területén kamatoztassák. A megszerzett szakképzettség alkalmazásának fontos és sajátos területe lehet a missziós munka is.

A Latin-Amerika szakreferens szak tantárgyai:

- Latin-Amerika etnikai és kulturális sokfélesége 1 (15-19. sz.)

- Latin-Amerika etnikai és kulturális sokfélesége 2 (20-21. sz.)

- Interkulturális kommunikáció

- Latin-Amerika történelme a 19-20. sz.-ban (1930-ig)

- Latin-Amerika gazdaságtörténete a 19-20. sz.-ban (1930-ig)

- Az egyház társadalmi és politikai szerepvállalása Latin-Amerikában (19-21. sz.)

- Latin-Amerika irodalom- és művelődéstörténete a 19. században

- Latin-Amerika irodalom- és művelődéstörténete a 20. században

- Latin-Amerika nemzetközi kapcsolatai 1898-tól a hidegháború végéig

- Idegennyelvű szakszöveg-olvasás 1 (spanyol vagy angol)

- Latin-Amerika politika- és eszmetörténete 1930-tól napjainkig 1

- Latin-Amerika politika- és eszmetörténete 1930-től napjainkig 2

- Média és emberi jogok Latin-Amerikában (20-21. sz.)

- Latin-Amerika gazdaságtörténete 1930-tól napjainkig 1

- Latin-Amerika gazdaságtörténete 1930-tól napjainkig 2

- Nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitika Latin-Amerikában 1989-től napjainkig

- Latin-Amerika irodalom- és művelődéstörténete a 20-21. században

- Napjaink társadalmi és politikai kihívásai Latin-Amerikában

- Idegennyelvű szakszöveg-olvasás 2 (spanyol vagy angol)

Forrás: kre.hu