Még egy hétig, augusztus 31-ig lehet jelentkezni a Károli Gáspár Református Egyetem szeptembertől induló két féléves, levelező Latin-Amerika szakreferens szakára!

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara két féléves Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szakot indít szeptembertől. A képzésre 2016. augusztus 31-ig lehet jelentkezni.

A levelező rendszerű képzés költségtérítéses lesz, de díja a felsőoktatáshoz mérten nem drága: 110.000 forint/félév.

Az alábbiakban bemásoltuk a képzés ismertetőjét, annak feltételeit, illetve a mintatantervben szereplő tantárgyak listáját. A további információk, és a jelentkezési lapok itt találhatóak.

Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzési szak

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szerezhető megnevezése: Latin-Amerika szakreferens

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudomány képzési terület

4. A felvétel feltétele

a) Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű) szerzett oklevél az alábbi képzések (vagy azoknak megfeleltethető korábbi képzési rendszer szerinti képzések) valamelyikén:

- bármely élő idegen nyelv szak, magyar, történelem, kommunikáció, politológia, szociológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, vallástudomány, nemzetközi tanulmányok, földrajz, környezettan, környezettudomány szakok,

- gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai,

- pedagógusképzés képzési terület szakjai,

- hitéleti képzési terület szakjai,

- jogi képzési terület szakjai.

Valamint:

b) spanyol vagy portugál vagy angol nyelvből egy legalább B2 szintű komplex (korábban középfokú, C típusú) államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte.

5. Képzési idő: 2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Elsajátítandó kompetenciák:

- a Latin-Amerika tanulmányok magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek elsajátítása, az ismeretek összefüggéseinek felismerése, ezek kreatív alkalmazása;

- a megszerzett és gyakorlatban alkalmazható ismeretek alkalmazási területeinek állandó figyelemmel kísérése és folyamatos visszacsatolás;

- elemzés, döntés-előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzése;

- a latin-amerikai térségre vonatkozó globális és regionális jelenségek, illetve a nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző, összehasonlító és értékelő készség elsajátítása;

- a szakmai elemzés és értékelés szempontjainak, illetve céljainak, valamint írásbeli formáinak megismerése.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják

- a Latin-Amerika történelmére, gazdaságára és társadalmára vonatkozó alapvető ismereteket;

- Latin-Amerika és más térségek kapcsolatának jellemzőit;

- Latin-Amerika etnikai, vallási sajátosságait, az etnikai sokféleségből adódó interkulturális kommunikáció ismeretét;

- Latin-Amerika kereszténységének történetét, illetve a kereszténység helyzetét napjainkban;

- a nők és az őslakosság helyzetének megismerését, az emberi jogok kérdését Latin-Amerikában;

- a térségben kialakult regionális gazdasági folyamatokat, az ökológiai kihívásokat;

- a térségre jellemző egyedi vonásokat, minden jelentős területen;

- a Latin-Amerikában megjelenő vagy ott kibontakozó szellemi áramlatokat, művészeti irányzatokat;

- a latin-amerikai politikai élet alapvető vonásait, sajátos pártrendszereit.

Személyes képességek fejlesztése:

- analizáló és szintetizáló, összehasonlító képesség, kreativitás;

- kritikai attitűd kialakítása;

- megalapozott ismeretekre épülő elemzések szerkesztésére történő felkészülés, saját vélemény megformálásának és megfogalmazásának képessége;

- problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső megközelítés;

- szakmai szempontú módszeres feladatkezelés;

- döntésképesség;

- verbális és non-verbális kommunikációs készségek fejlesztése;

- tolerancia;

- több szempont alkalmazásának a képessége;

- idegen kultúrák iránti nyitottság és elfogadás, interkulturális kommunikáció;

- prezentációs képesség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók eligazodnak a térség társadalmi-politikai és gazdasági struktúráiban és képesek értelmezni azokat. A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a megszerzett ismereteiket a hazai és külföldi írott és elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, diplomáciai testületeknél, szakminisztériumokban, kulturális intézményekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus területén kamatoztassák. A megszerzett szakképzettség alkalmazásának fontos és sajátos területe lehet a missziós munka is.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

Alapozó ismeretek: 26 kredit (Latin-Amerika etnikai és kulturális összetétele; Latin-Amerika politika- és gazdaságtörténete; Latin-Amerika irodalom- és kultúrtörténete.)

Szakmai ismeretek: 29 kredit (Politika; Média és emberi jogok Latin-Amerikában; Gazdaság; Kultúra és nyelv.)

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit

A mintatanterv tantárgylistája:

 • Latin-Amerika etnikai és kulturális sokfélesége 1 (15-19. sz.)
 • Latin-Amerika etnikai és kulturális sokfélesége 2 (20-21. sz.)
 • Interkulturális kommunikáció
 • Latin-Amerika történelme a 19-20. sz.-ban (1930-ig)
 • Latin-Amerika gazdaságtörténete a 1920. sz.-ban (1930-ig)
 • Az egyház társadalmi és politikai szerepvállalása Latin-Amerikában (1921. sz.)
 • Latin-Amerika irodalom- és művelődéstörténete a 19. században
 • Latin-Amerika irodalom- és művelődéstörténete a 20. században
 • Latin-Amerika nemzetközi kapcsolatai 1898-tól a hidegháború végéig
 • Idegennyelvű szakszövegolvasás 1 (spanyol vagy angol)
 • Latin-Amerika politika- és eszmetörténete 1930-tól napjainkig 1
 • Latin-Amerika politika- és eszmetörténete 1930-től napjainkig 2
 • Média és emberi jogok Latin-Amerikában (20-21. sz.)
 • Latin-Amerika gazdaságtörténete 1930-tól napjainkig 1
 • Latin-Amerika gazdaságtörténete 1930-tól napjainkig 2
 • Nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitika Latin-Amerikában 1989-től napjainkig
 • Latin-Amerika irodalom- és művelődéstörténete a 20-21. században
 • Napjaink társadalmi és politikai kihívásai Latin-Amerikában
 • Idegennyelvű szakszövegolvasás 2 (spanyol vagy angol)

Forrás: kre.hu

Összeállította: Kupi László