Alí Rodríguez Araque – Alberto Müller Rojas

A venezuelai szocializmus és a Venezuelai Egyesült Szocialista Párt

Gondolatok a párbeszédhez és a vitához

Jelentős társadalmi mozgalmak bontakoznak ki, és ezek hasonló, nemzeteken átnyúló, a munkás- a női, ifjúsági és diák-, indián, afroamerikai, béke- és környezetvédő szerveze­tek által képviselt törekvésekhez csatlakoznak, melyek az emberek közötti egyenlőséget az emberiség különböző össze­tevői, az emberiség és természeti környezete közötti egyen­súly irányába mutató, fenntartható fejlődés eszméjén belül keresik. Ezek olyan társadalmi áramlatok, melyek Venezuelában aktívan csatlakoztak a forradalmi folyamathoz, erkölcsileg és fizikailag erősítették meg azt. Az emberek közötti egyenlőségre és a természeti környezet tiszteletben tartására irányuló törekvésük szembehelyezi őket az emberi különbözőségeket hangsúlyozó és a földi életet súlyosan fenyegető neoliberalizmus konzervatív politikájával.

Ez a tény eleinte kielégíti az emberek közötti egyenlőség - amely a szocialista gondolkodás minden időszakának sajátja, az ország ideológiájában pedig kiemelten kezelt eszme - és a természeti környezet mint az emberek földi létét lehetővé tevő biológiai tér iránti tisztelet eszméjét. Ebben az összefüggésben ezeknek a mozgalmaknak a nagy része bizonyosan szocialista nézeteket vall. De ha nem, akkor is a szocializmushoz szerve­sen hozzátartozó humanista gondolkodásmódot erősítik, különösen amikor a lényegét alkotó egyenlőségért küzdenek. így a szocialisták számára feltétlen parancs, hogy támogassák ezeket a mozgalmakat mint a civilizáció legmagasabb rendű eszményeinek kifejeződését.

Ali Rodríguez Araque

Alberto Mutter Rojas

psuv.jpg

Tartalomjegyzék

A modern Venezuela társadalmi-történelmi képe

Venezuela - történelmi eredmény

A 20. századi venezuelai társadalom jellege

Az 1999-es Alkotmányozó Nemzetgyűlés és a forradalmi demokrácia

Hol tartunk most forradalmi utunkon?

Gazdasági terület

A belső piac kérdése

A mezőgazdaság kérdése

A pénzügyi rendszer

A venezuelai szocializmus politikai tézise

A nemzeti proletariátus a globális kapitalizmus szolgálatában

A venezuelai proletariátus és belső egységcsoportja: a forradalom történelmi szubjektumai

A liberális burzsoá forradalom, a szocializmus és az egyeduralomra törő tőke

A szocializmus és a humanizmus

A bennszülött szocializmus a venezuelai humanizmus alapja

Az antiimperialista Bolivár

A forradalom eszközei: erkölcs és műveltség

A kispolgári szocializmus és a proletariátus szétesése

A Zamora ezredes-féle átmeneti szocializmus bukása

A katonai erő és a venezuelai szocializmus

A forradalmi párt szükségessége

Venezuela a társadalmi forradalom jelenlegi időszakában

A társadalmi mozgalmak és a szocializmus

A kispolgárság a forradalomban

Az ellenállási háború mint a szocialista gondolat része

A forradalom nemzetközivé tételének szükségessége

A venezuelai szocialista program szintézise

A párt

Chávez választói bázisa és a bolivári forradalom

A liberális restaurációs forradalom, az osztályharc és a venezuelai Kommunista Párt

A Forradalmi Párt bomlása a burzsoá szocializmus egyeduralma idején

A „chavizmus", a Hazafias Pólus és a forradalmi erők újraegyesítése

A forradalmi front és az átmenet hatékonysága

Venezuela Egyesült Szocialista Pártja mint a forradalom politikai eszköze

A szocializmus és a párt

A társadalmi „szinapszis" mint Venezuela Egyesült Szocialista Pártjának (VESZP) alapvető funkciója

A párt mint a venezuelai forradalmi tömeg szervezésének eszköze

A párt mint a szocialista program végrehajtásának eszköze

A modern Venezuela  társadalmi-történelmi képe

Lenyűgöző változások időszakában élünk. Az új technikai forra­dalom az emberiség azelőtt soha nem képzelt méretű termelési kapacitását teszi lehetővé. A legkülönfélébb jellegű termékek jelen­nek meg a világ legtávolabbi régióiból. Azt hihetnénk, olyan hely­zetet értünk el, amelyben a termelés bőségesen meghaladja az emberi szükségleteket. Manapság pillanatok alatt előállítható az, ami az akár csak néhány évtizeddel ezelőtti termelési folyamatok­ban még órákat igényelt. Az emberi termelékenység exponenciá­lisan növekedett meg. A távközlés forradalma lehetővé tette, hogy az egyre inkább globalizálódó világban egy időben párhuzamosan dollármilliárdos értékű műveletek ezreit hajtsák végre a Föld legel­dugottabb régiói között. Azt hihetnénk, az emberiség közel jár ahhoz a pillanathoz, amikor a szükségletek birodalmából a sza­badság birodalmába lép át.

A csodálatos előrehaladás ellenére azonban az emberiség törté­netében soha azelőtt nem volt olyan mélységes a szakadék a keve­sek gazdagodása és az emberek millióinak szegénysége között; soha nem összpontosult olyan kevesek kezében a gazdagság, és soha nem nyomorított annyi embert a szegénység. Ezek a válto­zások új valóságot alakítottak ki bolygónkon. Nem egészen két évtizeddel ezelőtt a világ konfliktusa két katonai szuperhatalom közötti színjáték volt, a Kelet és a Nyugat geopolitikai területeiről folyt a vita, mára viszont a konfliktus jellege változott meg, ma tár­sadalmi és etikai vita áll fenn a telhetetlen és bőségben élő Észak és a puszta megélhetésért egyre elkeseredettebben küzdő Dél között. Ezért indul el minden nap a hatalmas emberáradat az elszegényedett Délről a tehetős Észak felé, hogy jobb életfeltételeket keressen magának, ám végül a legfejlettebb nemzetek ölén is csak szegény, kirekesztett, kizsákmányolt és elnyomott közösség marad, anélkül, hogy bármit is tudna tenni e jelenség, a kirekesztő törvé­nyek, a falak és a kerítések ellen, így, miután globálissá vált a kapi­talizmus hideg, kegyetlen törvényei által létrejött rendszer, elsőle­ges következményei, a szegénység, a kirekesztés és az elnyomás is globális méreteket öltenek. Ahogy globalizálódik a fejlett orszá­gokban a tőke koncentrációja és központosító ereje, globalizálódik ellenkező oldala is, a szegények tömege, amely elkeseredetten kere­si, hol tudja előteremteni a maga számára a legelemibb életszük­ségleteket. Innen ered, hogy a tőke és a munka azelőtt nemzeti vagy regionális határok között zajló évszázados konfliktusa mára világ­méreteket öltött, ez pedig a munkások igazi „nemzetközi tarta­lékseregét" képezi, és amely szükség szerint válik aktívvá, mun­kanélkülivé meg elkeseredetté, miközben a tudomány és a techni­ka révén a termelés fokozódik.

Ez a nemzetközi hadsereg már nemcsak a gyári munkásság sora­iból formálódik, hanem férfiak és nők széles rétegeiből, akik arra törekszenek, hogy munkaerejüket - legyenek akár szakképzettek, akár nem - valaki megvegye. A hazájukban drága pénzen képzett szakemberektől kezdve egészen azokig, akiknek nem volt lehető­ségük a tanulásra, és a legdurvább munkákat is elvégzik, melyek­re az ipari országok munkássága nem hajlandó. Amikor a kapita­lizmus még nemzeti jelenség volt, tömeges belső vándorlás indult meg a falvakból a városok irányába, és soha fel nem oldott ellent­mondást hozott létre. Amikor a kapitalizmus világméretűvé vált, és belépett legutolsó változatába, az imperializmusba, a vándor­lás egyre inkább teljes régiókat fog át, egyre erőteljesebben terjeszti ki a világra következményeit, melyek már a minden nappal egyre járhatatlanabb világrendszer meghaladását követelik, hiszen a társadalmi problémához, az ipari és városi túlfejlődéshez már az egész földi életet fenyegető környezeti probléma is társult.

A rendszer által ösztönzött és egyre kielégíthetetlenebb fékte­len fogyasztás a birodalmi központokban az anyagi eszközök és az energia bűnös pazarlásához vezető életmódot gerjeszt.

Az egyre gyakrabban ismétlődő katonai beavatkozások úgy­szintén a birodalmi központok szükségletei. A hagyományos ura­lom mellett arra szolgálnak, hogy féken tartsák a támadást elszen­vedő és saját önrendelkezésüket védő népeket és megakadályoz­zák növekvő ellenállásukat. A régi, kétpólusú világrend megszű­nése nagy mértékű politikai, társadalmi, ökológiai és katonai bizonytalanságot eredményezett.

A keletkező zűrzavarban új erők és új hatalmi központok buk­kannak fel, melyek a világ új erőegyensúlyát alakítják, és azt a reményt jelenítik meg, hogy új és stabilabb erőegyensúly jön létre az imperialista tevékenység terjeszkedésének, uralmának és táma­dásának ma kiszolgáltatott emberiség javára.

Ennek jelei kezdenek megmutatkozni a mi latin-amerikai és karibi régiónkban, ahol a függetlenség évszázados álmai az egység megteremtésében keresik megvalósulásuk lehetőségét, úgy, aho­gyan nagy gondolkodóink fejében valamikor ez megfogant. Vene­zuela a latin-amerikai népek tudati fejlődésének folyamatában főszerepet játszik. Ez az öntudat új vezetési módszert és formákat honosít meg ennek az egységnek a megvalósítására. Ez bontakoz­tatja ki rendkívüli lehetőségeinket, hogy megszüntessük fogyaté­kosságainkat, együttműködéssel és szolidaritással segítsük egy­mást minden esetben feltétlenül tiszteletben tartva az önrendelke­zés jogát, mely nem fogad el kikötéseket, nyomásgyakorlást, még kevésbé erőszakot.

De ez a folyamat egyáltalán nem idillikus. Soha nem is volt az, és nem is lesz az. Beleütközött, beleütközik és bele fog ütközni a régióban mindig is létező oligarchikus erők szövetségének és az imperialista erőknek az ellenállásába. Ezek mindig is rá akarják erőltetni saját, „szabadkereskedelmi integrációnak" nevezett modelljeiket és eszköztárukat, neoliberális köntösben kívánják bemutatni a meggyengült versenyképesség régi működésmódjait, minek következtében emberi lények és egész régiók válnak puszta piaccá. Két, egymással szembenálló és kibékíthetetlen erő konfliktusa ez, és mindegyiküknek megvan a maga névjegye: az egyik az Amerika Bolivári Alternatívája (ALBA) terv, a másik az Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet (ALCA) és a Szabadkereskedelmi Egyezmény (Tratado de Libre Comercio/TLC) néven ismert.

Ez áll a hátterében a nemzeti forgatókönyveknek a világ bármely pontján, ahol igyekeznek a valóságot megérteni, és főképpen megváltoztatni.

Ilyen körülmények között született a 21. századi szocializmus terve - adott helyen: Venezuelában, és adott időben: a 21. században -, és kivetül a határokon túlra, hiszen a felszabadulás álmai megegyeznek az egész emberiség álmaival, hiszen az emberek előbb-utóbb mindig hajlamosak lesznek a szocialista, demokratikus és forradalmi gondolat befogadására.

Venezuela - történelmi eredmény

Országunk földrajzi méreteit tekintve kis ország, történelmileg mégis nagy. Száz évig tartott a spanyol birodalom hódításával és gyarmatosító törekvésével szembeni indián ellenállás, őslakos népünk csaknem teljes kiirtásához vezetve. Sok lázadás tört ki a spanyol uralom ellen, amíg a nemzetünk energiáit felemésztő húsz hosszú és véres év után - miként kiváló vezetőnk, Simon Bolivár mondaná e hőstettről - elnyertük függetlenségünket. A gazdagságért és a politikai hatalomért egymással szembenálló nagy földbirtokos haduraink kirobbantotta új belső harcok, melyekben függetlenségi hőseink közül is néhányan részt vettek, még szörnyűbb szenvedésekbe sodorták népünket. A Szövetségi Háború ugyan győztes felkeléssé lett, de végül a szomorúan híressé vált Cochei Egyezményben árulás miatt céljai meghiúsultak. Ilyen volt 19. századunk: az egész földrész függetlenségének megszerzése fölötti dicsőséggel teli, a nagy kontinentális nemzet eszméjétől vezérelt hősi népekkel és nagy vezetőikkel, de milliók csalódásával is a személyes becsvágy, az árulás és mindezek elkerülhetetlen következményeként.

Így értek el bennünket a 21. század első évtizedei, elszegényedtünk, és a létező legkegyetlenebb és legmegnyomorítóbb diktatúra igájának voltunk alávetve. Míg végül büntetéssel sújtott földünkből égi csodaként tört fel az olaj, amely gazdaságunkban, társadalmi szerkezetünkben, kultúránkban és értékrendünkben gyors és nagy átalakulások időszakát indította el.

Ez lett a belső fogyasztás motorja, kinyitotta a világ előtt az energiafogyasztás kapuit, a világgazdaság hegemóniái tényezőjeként világszerte meglévő óriási tőkék, a meglévő nagy kőolaj-konzorciumok a földjeink alatt felfedezett hatalmas kőolajtartalékokra vágyva kihasználták országunk gazdasági és technikai elmaradottságát, amelyhez az imperialista hatalmakkal szembeni alázatos rendszer társult, rövid idő alatt nagy mennyiségű tőkét fektetek be az országba, és átvették a termelés irányítását. Szerencsére Bolivár már 1828-ban megalkotta híres rendeletét, a Dekrétum a quitói bányászatról címűt. Ezzel a köztársaság tulajdonába adta a bányákat, ami egyetemes elv volt a francia forradalom óta. A mi törvényeinkben is érvényben maradt ez, és minden viszontagság ellenére ma is az állam gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Az expanzív kőolajtermelés bevételeinek növekvő áradata Venezuelát évekre a világ fő kőolajexportőrévé tette, szokatlanul nagy, a közigazgatás szükségleteinek fedezését meghaladó anyagi forrásokat adott az állam kezébe, a felesleg elosztása pedig az országot uraló szektorok közötti küzdelem fő célkitűzése lett.

Így történt, hogy egyrészt megszületett az „ültessünk kőolajat" jelszó, ami a járadékos jövedelmek magántőkésítését jelentette, és ezek a jövedelmek mint a Venezuela „modernizálására" szolgáló hatékony források továbbra is növekedtek. Akik támogatták ezt a jelszót, merő pazarlásnak tekintették a nép szociális körülménye­inek javítását. Másrészt felbukkantak olyan elképzelések, melyek tervezték ugyan a bevételeknek a népi szétosztását, de előnyben részesítették magán- és közcélú felhalmozását. Végül egy időre - a negyvenes évek elejétől a hetvenes évek elejéig - a második modell uralkodott.

Juan Vicente Gómez diktatúrája koncessziós politikát folytatott, amely a földbirtokosok kis csoportja számára mesés hasznok elérését tette lehetővé azáltal, hogy bizonyos nem rendszeres módon részesedtek a regálékból. De a növekvő kőolaj-bevételek új problémát vetettek fel a bevételelosztással kapcsolatban. Az egyik első lépés az volt, hogy 1934-ben újraértékelték a bolivárt, amitől a gazdagok olcsón jutottak az egyébként is leértékelődött dollárhoz, és így nagy hatalomra tettek szert az importszektorban. Megsemmisítő csapást mértek a mezőgazdasági exportra, amely egy egyszerű pénzügyi művelet miatt amúgy is pénzszűkében volt. Ezenkívül nem volt szükség az állam költségeinek fedezésére szolgáló belső bevételek behajtására, és az új helyzetben meggazdagodók jövedelmeinek megadóztatására szolgáló pénzügyi rendszer kidolgozására sem. Innen ered a járadékos kapitalizmus másik sajátossága: a hagyományos kapitalista rendszerekben meglévő adózási kultúra hiánya. Ez jelentős függetlenséget engedélyezett a venezuelai államnak a társadalom többi részével szemben. Ahelyett, hogy megadóztatta volna a jövedelmeket, inkább szétosztotta a feleslegek egy részét.

Ily módon kialakult egy élősködő és egyáltalán nem hatékony vállalkozói osztály, megerősödtek a hagyományos kasztok, a városi és vidéki földtulajdonosok meg a kereskedelemben tevékenykedők, a társadalom középső szintjén elterjedtek a szakmai testü­letek, köztük a katonai is, és mindegyikük a bevételek elosztási rendszerének haszonélvezője volt.

A pénzügyi bőségből valami azért jutott a születő munkásosz­tálynak és a lakosság fennmaradó részének is: a Kongresszus alkal­mi törvényeiben és a Végrehajtó hatalom rendeleteiben megálla­pított növekvő fizetések a deklasszált szakszervezeti kasztok kiala­kulásához vezettek, melyek hosszú távon majd nyíltan szembehe­lyezkednek a munkásokkal.

Vidéken eközben a földművelés és az állattenyésztés folyamatosan hanyatlott. A parasztság elszegényedése nyomán felgyorsult a városokba való elvándorlás. Ez nem kapitalista jellegű agrárfor­radalom következménye volt, amikor a növekvő mezőgazdasági termelékenység munkaerőt „szabadít fel", amely alkalmazható az iparban. A venezuelai belső piac kialakulása torz, fogyatékos for­mában ment végbe, mivel nem számolt a vidéken felmerülő kapi­talista kereslettel, amely a világ más részeiben ezt a folyamatot jel­lemezte.

A politikai és ideológiai szférában nem létezett „magán- és magá­értvaló" vállalkozói osztály, sem kiegészítője - egy osztálytudatá­ban kellően fejlett munkásmozgalom -, ezért az ideológiai és poli­tikai vezetés a felvilágosult középosztály szektorainak kezébe került. Ezek a rétegek vállalkoztak a politikai pártok, a szakszer­vezetek és végül az állami vezetés kialakítására mindaddig, amíg meg nem jelent egy elegendő hatalommal rendelkező vállalkozói réteg, hogy döntéseit rákényszerítse arra a politikai osztályra, amelynek már a népet mozgósító és szervező programja nem volt, és eszméi sem voltak. Azokban az időkben találtak kifejlődésük­höz alkalmas termékeny talajra a neoliberális eszmék, következ­ményeiket pedig jól ismerjük.

A folyamatokkal egy időben ellentmondásos kapcsolat alakult ki a nemzeti állam, a birodalmi központok nagy fogyasztói és álla­maik, valamint a kőolaj-konzorciumok között. Ez utóbbiak szá­mára a cél a regálék eltörlése és az adók csökkentése volt. A nem­zetnek pedig - amely egyre inkább tudatában volt, micsoda ter­mészeti erőforrások tulajdonosa - fő követelése az lett, hogy igaz­ságosan részesüljön a kőolajból származó bevételekből, emiatt a nagy fogyasztók számára az lett a legfontosabb, hogy a lehető lega­lacsonyabb árakat garantálják. Már Medina Angarita kormánya idején bővítették és egységesítették a regálék rendszerét, bevezet­ték a Jövedelemadó törvényt, amely évtizedeken keresztül az állam részesedésének növelését szolgálta, és határt szabott a koncesszi­óba adható területeknek. A kőolajipar területén elrendelt intézkedéseket az ország politikai életében kezdődő demokratizációs és a lakosság életkörülményeinek javítását szolgáló folyamat is kísér­te, amely az agrárreformot és a szelektív bevándorlási politika alkal­mazását is magába foglalta. Angarita rövid ideig volt kormányon, államcsíny buktatta meg.

Az ezt követő időszakot váratlan események sora jellemzi: újabb államcsínyek, a diktatúra bevezetése és az ötévenkénti egyszerű választásoknál többre törekvő haladó erők kegyetlen elnyomása mellett a visszatérés a formális demokráciához. A népi nyomás és a Közel-Keleten végbement nacionalista folyamatok csakúgy, mint a helyzet, amellyel a nemzetközi kőolaj-konzorciumok szembeke­rültek, a kormány és a vállalatok közötti megállapodás révén álla­mosításhoz vezettek, ami 1976-tól az állam kezébe helyezte a kőolaj­jal kapcsolatos intézkedéseket. Ez erőteljes lökést adott a kontinens legerősebb államkapitalizmusának kialakulásához.

A vas- és a gázipart már ezt megelőzően államosították. Ugyanakkor a hozzáférhető nagy pénzügyi felesleg sok más gazdasági tevékenység megvalósítására és ellenőrzésére adott lehetőséget. A stratégiai gazdasági tevékenységek ellenőrzése az állam kezében maradt, ami mind a nemzeti, mind a külföldi magánszektorral való erős tárgyalási pozíciót biztosított. Ezért a magántőke visszatéré­sének előkészítése óvatosan kidolgozott stratégia mentén haladt; intézkedések történtek a kőolajárak csökkentése érdekében: pilla­natokra árháborúval fenyegető megosztottságot idéztek elő a Kőolajexportáló Országok Szervezete (OPEC) keretein belül; ala­csony, majd később hirtelen megemelt költségű pénzkölcsönöket; a lakosság körében ideológiai és politikai kampányt folytattak arról, hogy az állami vállalatok kevéssé hatékonyak és korruptak, továb­bá arról, hogy a magáncégek minden tekintetben előnyösebbek; azt mondták, a nemzeti vállalatok vezető szektorai az ideológia foglyai, ezért arra törekedtek, hogy egyszerű szerződéskötő ügynökségekké fokozzák le őket; változtatásokat vezettek be a tör­vénykezési rendszerben, hogy a nemzetközi bíróságok bevonásá­val drasztikusan korlátozzák az igazságszolgáltatás szuverén gya­korlását, és erőteljes lökést adjanak a privatizációs folyamatoknak a válságból kivezető egyetlen megoldásként, holott a válságot az ebből a stratégiából származó intézkedések maguk okozták.

Ez alatt az időszak alatt az állam eladósodása, ahogy több más országban is, elviselhetetlen méreteket öltött. Ez az eladósodás megmagyarázhatatlan abban az időben, amikor Venezuela való­ban elképesztő pénzügyi dicsőséget ért meg. A magyarázatot csak akkor lelhetjük meg, ha megfigyeljük a bevétel elosztásában beve­zetett drasztikus változást. A munkabérek hirtelen 30 százalékuk­ra csökkennek, és teljesen megváltoztatták a 40-es évektől fennál­ló viszonyokat. Ez a változás megmagyarázza a venezuelaiak mil­lióit, köztük a középosztály fontos rétegeit is csapdába ejtő fel­gyorsult elszegényedést. Az állam eladósodása nem egyéb, mint a bevétel előzetes elosztása, béklyóba köti az egyre csökkenő bevétel új elosztását. Stratégiai fordulatról volt tehát szó, amely gyö­keresen megváltoztatta a különböző kormányok saját fennmara­dásuk érdekében folytatott populáris politikáját.

Rövid idővel az államosítások után, az 1980-as években priva­tizációs folyamatok kezdődtek, ezeket éppen az ellenkezője jel­lemzi annak, mint amit a nemzetnek a kőolajkincsben való igaz­ságos részesedéséért folytatott hosszú harca jelentett. Ez volt az úgynevezett „Nyitás a kőolajhoz", amely - sokszor az alkotmány és a törvények arcátlan meggyalázásával - még a 40-es évek kez­detétől jellemző félgyarmati helyzet körülményeihez képest is rosszabb állapotokat eredményezett.

így masírozott országunkban visszatarthatatlan erőként a neo­liberális hullám. 1989-ben azonban az egész világot meglepő meg­rázkódtatás érte Caracast és más városokat. Olyan mértékű volt a társadalmi feszültség és a hagyományos vezető rétegek annyira elzüllöttek, hogy az elkeseredett emberek között spontán lázadás tört ki, melyet csak a függetlenségi harcok idejéből ismert vérontással tudtak megfékezni, és amelyben férfiak, nők, gyerekek és idősek ezrei váltak a gyilkos düh áldozataivá. Nem sokkal ezután, 1992-ben elkezdődtek a fegyveres erőinkben mindig is jelen lévő hazafias ifjúság vezette katonai felkelések.Minél hangsúlyosabbá vált a neoliberális politika és fokozódott a lakosság elszegényedése, annál jobban kiéleződtek a társadalmi feszültségek, és annál mélyebbé vált a válság, az évszázad nagy részében felépített állványzat egészét összedőléssel fenyegette.

Ez a történelmi időszak teljesen átalakított országot hagyott hátra. Járadékos jellegénél fogva a tipikus kapitalista gazdaságot. Ez a gazdaság döntően a nemzetközi járadék tőkésítésére alapoz­ta a felhalmozást, ami abból adódott, hogy az állam monopolizál­ta a kőolaj-jövedelmet. Erőteljes államkapitalizmus volt ez, olyan társadalmi szerkezettel, amelyet egy élősdi és gazdaságilag ter­méketlen, elsősorban az olajjáradékok elosztásából élő polgárság határozott meg. A középosztály különböző rétegekből tevődött össze: legfelső rétege felvette az élősködő burzsoázia szokásait. A munkásosztályt korrupt, bürokratikus kasztok manipulálták, arra törekedve, hogy megszabaduljanak a 60-as években tűzzel és vér­rel kikényszerített uralomtól. A politikai pártok több mint ötven éven át gyakorolták az uralmat, semmi mással nem foglalkoztak a kincstár kifosztásán kívül, régi programjaik elvesztették tartalmukat. A lakosság a nagy városokban összpontosult, hatalmas néptelen területek keletkeztek, az ország nagyobb településeit sze­génység és nagymértékű pusztulás jellemezte. Mindez az alacsony fejlettségű nemzeti termelőerőkkel és a kőolajjáradékból fenntar­tott nagy létszámú bürokráciával rendelkező járadékos kapitaliz­musnak a sajátja, amely a 90-es évek vége felé az országra kényszerített neoliberális politika következtében veszélyesen hanyat­lott. A neoliberális politika viszont, úgy tűnik, a legjobb feltételek között volt ahhoz, hogy érvényesülése ne ütközzön újabb kényel­metlenségekbe. De a rendszer hosszú ideje kialakulóban lévő vál­sága 1998-ban békés és demokratikus kivezető útra lel majd.

A 20. századi venezuelai társadalom jellege

Minden valóság a történelem eredménye. Venezuelában a bőséges olajtartalékok megléte következtében véghez vitt változások, pon­tosabban a kiaknázásából származó járadék lett a 20. századi vene­zuelai társadalom fő mozgatórugójává, a 20. századi Venezuelá­ban a kapitalista felhalmozás folyamatában ennek a járadéknak a tőkésítése játszotta a főszerepet, nem pedig a nemzeti termelőerők fejlődése által meghatározott belső tényezők. Ez a történelmi tény jelentősen rányomta bélyegét társadalmunkra, a gazdasági, társa­dalmi, politikai és kulturális szerkezetre. Teljes joggal beszélhe­tünk tehát járadékos kapitalizmusról, ami nagyon különös a világ kapitalista felhalmozási folyamatain belül. Ennek a felhalmozási mechanizmusnak a következtében kialakult egy élősködő burzso­ázia, és ezzel egyidejűleg meggazdagodtak a „sui generis" korporatív szerkezetben egyesült tulajdonosi és kereskedő kasztok. E kasztok felhalmozó tevékenységét elsősorban az állami járadék elosztása tette lehetővé. Ezt a járadékot a korábban már tárgyalt mechanizmusokkal privatizálták: felülértékelték a pénzt, az ala­csony vagy semmilyen kényszert nem jelentő adózásnak köszön­hetően a szinte teljes nyereséget tőkésítették, a hitelkamatok ala­csonyak voltak, a termelést különböző szubvenciókkal támogatták, manipulálták a piacot, különböző korrupciós mechanizmuso­kat alkalmaztak, politikai klientúrákat építettek ki stb. Ezzel egy­idejűleg a legkülönfélébb előnyöket biztosították a külföldi tőke részére, amelyet az bőségesen ki tudott aknázni. Miután elértek bizonyos fejlettségi szintet, a burzsoázia kedvezményezett szekto­rai közvetlenül vagy a pénzügyi szektor ügynökein keresztül és jelentős formában részt vettek az állam gazdasági és politikai veze­tésében, nemcsak a gazdasági, hanem a politikai ellenőrzést is magukhoz ragadták.

A hetvenes években az országot megnyitották a külföldi mezőgazdasági és állattenyésztési termékek előtt, ami súlyos csa­pást mért az agrárszektorra, és a szektor transznacionális nagy­vállalatain keresztül fájdalmasan megnövelték az ország élelmi­szer-függőségét. Fokozatosan megteremtették országunkban a szükséges feltételeket a neoliberális támadáshoz, amely közvetlen célul tűzte ki a legfontosabb állami vállalatok privatizációját, főleg az acél- és az alumíniumiparban.

Ahogyan az várható volt, a legfőbb célpontot a kőolajszektor jelentette. Ehhez az úgynevezett privatizáción és a nemzetközivé tételen keresztüli álcázó stratégiával láttak hozzá. Az érvényben lévő törvényhozás reformjaival kezdték. Minthogy a Szénhidro­génekről és az államosításról szóló törvények arra irányultak, hogy biztosítsák az állam ellenőrzését a természeti erőforrások felett, kikényszerítették a „kőolajnyitást": különböző szerződéses for­mulák segítségével átruházták a szénhidrogénekkel kapcsolatos tevékenységeket és magát az ügyintézést a PDVSA-hoz kapcsoló­dó vállalatokra, amivel az állam szerepét a nullára csökkentették.

Már magából a nemzeti vállalat vezetéséből, a növekvő külső adósság megfizetésének ürügyével, támogatták a részvények egy részének eladását. A nemzetközivé tétellel a kőolaj-finomításba és más külföldi üzletekbe való nagy befektetések stratégiája körvo­nalazódott. Mindennek az ürügyet az szolgáltatta, hogy ezzel biz­tosítják a venezuelai kőolaj számára a piacot. Valójában a mini­málisra csökkentették a PDVSA likviditását, hogy nap mint nap növekvő adósságba verjék, elszívják a vállalat nyereségét, és veszé­lyesen meggyengítsék. Ezenkívül a külföldi finomítókba irányuló kőolajexport is nagy bevételcsökkenést jelentett a vállalat számá­ra. A vállalat egyre kevésbé volt képes betölteni egy valóban nem­zeti nagyvállalat szerepét. A privatizáció érdekében minden a haza­fias érzéseitől teljesen megfosztott politikai osztály által uralt köz­társasági Kongresszus egyetértésével és a neoliberalizmus prédikátorainak dobogóját szolgáló tömegkommunikáció lelkes akkord­jainak ütemére történt. De 1998-ban Hugó Chávez Frías elnökké választásával minden megváltozott, mert Chávez azért került hata­lomra, hogy új korszakot nyisson az ország politikai történetében, hogy megteremtse a nemzet számára és kapcsolatainak minden területén, a nemzeti önrendelkezést.

A 20. század során társadalmunk hosszú pályafutásának ered­ménye egy olyan ország, melynek legszembetűnőbb vonásai a következők:

1/ Járadékos jellegű kapitalizmus, amely elsősorban a kőolaj­bevételektől függ.

2/ Erőteljes államkapitalizmus, amely a nemzetgazdaság fő for­rásainak és a politikai hatalomnak az ellenőrzésében nyilvánul meg.

3/ A magánszektort jórészt jelentős állami függőség jellemzi; ter­melékenysége alacsony, ideológiája pedig a gazdaság és a politika imperialista szemléletéhez illeszkedik.

4/ Széles középrétegek, amelyeket részint a kistulajdonosok és a kiskereskedők különböző rétegei, részint a magánvállalatoknál, az állami bürokráciában és az állami és közületi vállalatokban működő szakmai testületek integrálnak. Ez a szektor az alacsony beosztású köztisztviselőktől kapja utánpótlását, akik elvesztették régi politikai befolyásukat, és folyamatosan proletarizálódnak.

5/ A magán- és az állami vállalatok ipari munkásságába integ­rálódott növekvő munkásréteg; a termelő és szolgáltató ágazatok dolgozóinak nagy létszámú alkalmazotti rétege és a mezőgazda­sági munkások csökkenő száma.

6/ Jelentős számú kis- és középvállalkozó, akiket súlyosan érintett a kis- és középvállalatok számottevő hányadát csődbe juttató neoliberális gazdaságpolitika.

7/ A politikai pártok, amelyek évtizedeken át jelentős népi támo­gatást élveztek, a kőolajipar államosítása óta zászlók és programok nélkül maradtak, feltartóztathatatlan romlásnak indultak, és kis csoportokra töredeztek. Ezek a csoportok, restaurációs nosztalgiától hajtva olyan kalandokba bocsátkoztak, mint az államcsíny és a gazdasági szabotázs, napjainkban tehetetlenül üvöltöznek a tömegkommunikáción keresztül a külföldről indított kampányok erőtlen szócsöveiként.

A politikai rendszer válsága teljes egészében átjárta a régi tár­sadalmi struktúrát. Hugo Chávezzel az élen új forradalmi vezér­kar vette kézbe az ország irányítását. Venezuela az átmenet útjára lépett.

A történelmi jelentőségű átmeneti folyamat első szakaszának feladata az volt, hogy egy, az alkotmányos folyamaton alapuló, a nép részvételével és főszerepével fenntartott demokrácia kialakí­tásán és megerősítésén keresztül új irányt szabjon az ország poli­tikájának. A politikai siker lehetővé tette, és egyúttal megerősítet­te egy új, a természeti erőforrások fölötti teljes nemzeti önrendelkezés bevezetését és a bevétel progresszív elosztási rendszerének kialakítását, új szociálpolitika alkalmazására irányuló gazdaság­politika létrehozását, a lakosság elszegényedésének megállítását és életminőségének fenntartható növelését.

A venezuelai járadékos kapitalista rendszer függőben hagyott olyan feladatokat, melyeket más kapitalista társadalmak már tör­ténelmileg elvégeztek. Többek között a vidéknek az agrárforra­dalmak által véghez vitt kapitalista fejlődését, ami alapvető fon­tosságú volt a belső piac és az ipari forradalmak kialakulása szempontjából. A mi gazdaságunk sérülékenysége abból ered, hogy a gazdaság monoexportőr jellegű, a külföldről származó járadékok­tól függ, és nagymértékű a legelemibb létfenntartási eszközök importja.

Az 1999-es Alkotmányozó Nemzetgyűlés és a forradalmi demokrácia

Az 1998 decemberi választások reprezentálta népi győzelem Vene­zuela gazdasági, politikai és társadalmi életében lezajlott előre- és visszalépések történelmi időszakát zárta le. A magából már többet adni képtelen, teljesen kimerült rendszer időszerű mély változá­sainak bevezetőjéül szolgáló 1989 februári véres események, az 1992-es felkelések és több más, országszerte lejátszódott harc idő­szakát. Az Hugo Chávez elnök vezetésével elért győzelem meg­nyitotta a mindinkább elszegényedő, a régi politikai osztályból és intézményeiből egyre kiábrándultabb néprétegek körében meglé­vő hatalmas - és évtizedeken át elnyomott - energiák előtt a zsili­peket. Az Alkotmányozó Gyűlést azzal a céllal hívták össze, hogy dolgozza ki és hagyja jóvá az új alkotmányt. Hatékony eszköz volt arra, hogy békés úton demokratikus csatornába terelje a nép hatal­mas energiáját. Egy részvételi és a nép főszerepét biztosító demok­rácia puszta tervezése a legkülönbözőbb társadalmi erőket cso­portosította, melyek azonnal új és különböző szervezeti formák kialakítását kezdeményezték, ezek jelentik ma a venezuelai népi mozgalom legfőbb jellemzőit; a mozgalom a politikai tudat növek­vő fejlődésének eredménye.

A folyamat akkor mélyült el és vált hangsúlyosabbá, amikor a bolivári alkotmánnyal harmonizálni kívánták az újraigazított tör­vényhozást. Ez volt az első konkrét eredménye az alkotmányozá­si folyamatnak, amely valójában már az 1998-as választási kampány során megkezdődött. Mint az várható volt, a jóváhagyott tör­vények, különös tekintettel a Szénhidrogénekről szóló törvényre és a Földtörvényre, a katonai, a vállalkozói szektorban meg a kor­rumpálódott szakszervezeti bürokráciában és - főleg a fővárosban - a középosztály szektoraiban bázissal rendelkező koalíciós erők élénk reakcióját váltották ki. A koalíció eredményei és az állam­csínyben kifejeződő, rövid életű diktatúrája pirruszi győzelmek voltak. A világ meglepetésére a népi erők gyors, tömeges, orszá­gos reakciója a Nemzeti Fegyveres Erők forradalmi és haladó erő­ivel közösen megoldották a helyzetet, és kialakítják Venezuela demokratikus és forradalmi folyamatának követendő útját.

Ahogy a politikai folyamatokban történni szokott, amikor nyílt harc folyik az államhatalomért, nem késlekednek új konfliktusok előidézésével. Rövidesen erre került sor az ország gazdasági össze­omlását, a társadalom kaotikussá válását és a „bukott állam" fel­mutatását kiprovokálni szándékozó, a kőolajiparban előidézett szabotázsok segítségével, amelyekkel a külföldi beavatkozást akarták igazolni. De ez alkalommal a munkások, a nép és a fegyveres erők még egyöntetűbb és tömegesebb ellenállásába ütköztek. Nem voltak ritkák a későbbi destabilizációs kísérletek sem, de ezek, az Egye­sült Államok kormányának - amely mindent megtett a világ más régióiban is az ilyen rendszerek megbuktatásáért - makacs pénz­ügyi és politikai támogatása ellenére idővel egyre gyengébbeknek mutatkoztak. A 2004-es jóváhagyó népszavazást megerősítő 2006-os újabb választási győzelem eredménye nyomán sikerült jelentő­sen előrelépni a politikai egyensúly elérése terén.

Az OPEC keretein belüli fegyelem tiszteletben tartása, a külföldi konzorciumokkal szembeni nemzeti jellegű politikával és a nemzeti önrendelkezés helyreállításával együtt megvalósított sikeres kőolaj-politika volt a kulcsa annak, hogy a gazdaság is növeke­désnek indult.

A bevétel elosztási rendszerének segítségével csökkenteni lehetett az évtizedek alatt felhalmozódott és a neoliberális politika nyo­mán jelentőssé vált szegénység mértékét. Az új elosztási politika lehetővé tette, hogy tovább haladjunk a társadalmi egyensúly elérése felé vezető úton, de a szegénység leküzdéséhez még évekig tartó gazdasági növekedésre és politikai stabilitásra van szükség.

Az önrendelkezésünk korlátozás nélküli védelmére, az ENSZ, az Amerikai Államok Szervezete és a Nemzetközi Jog feltétel nél­küli alapelveire támaszkodó sikeres külpolitika lehetővé tette, hogy a már meglévő külkapcsolatainkat az országok jelentős részével megerősítsük, és hogy új, főleg dél-amerikai országokkal bővítsük is azokat. Ezeknek a sikereknek a hatására a latin-amerikai és a karibi országok régiójának több államában egy új, valóban demok­ratikus és autonóm folyamat indult el. Ez kedvezett az integráci­ós politika kibontakozásának, amely az együttműködés, a szoli­daritás és az önrendelkezés tiszteletben tartására épült, ellentét­ben az olyan imperialista formulákkal, mint a „kereskedelmi sza­badság” vagy egy „darwinista" elvű verseny, az Egyesült Államok egyeduralma alatt. Ez a bolivári típusú integrációs politika gya­korlatilag az ALBA sikereiben fejeződött ki, és a neoliberális egyed­uralom idején született szervezetek új utak keresésére irányuló tevékenységében, ahogyan azt a Mercosur esete is példázza.

Így a történelmileg rövidnek tekinthető nyolc év alatt - az ellen­állás, a belső ügynökök és a régió más ügynökeinek részvételével végrehajtott ellenforradalmi akciók ellenére is - hazánkban gyö­keres demokratikus változások történtek.

Hol tartunk most forradalmi utunkon, mi erőfeszítéseink végső célja, mi is a 21. századi szocializmus, és hogyan valósítjuk meg?

Több és különböző válasz adható ezekre a kérdésekre. Sőt, az előrehaladás és az eredmények újabb kérdéseket vetnek fel. Ezért nem lehet minden kérdést egyszeri módon és örök érvényűén meg­válaszolni. Ha megtennénk, olyan hibát követnénk el, mint a múlt­ban, régebbi kísérletek vagy a venezuelai forradalmi mozgalom kísérletei során, melyeket minden szemszögből és érdekcsoport­ból súlyos kritikával illettek, és amelyeknek következményeit jól ismerjük.

Hol tartunk most forradalmi utunkon?

Kétség nem férhet hozzá, előre léptünk. De a még kapitalista gaz­daságnak éppen ebből a járadékos jellegéből fakadóan történel­münknek erre az új időszakára nagy kihívást jelentő, öröklött fel­adataink maradtak. Ezeket az alapvető kérdéseket a következő feje­zetben tanulmányozzuk.

Gazdasági terület

A belső piac kérdése

Egy ország gazdasági fejlődése ipari fejlődésének függvénye. Az ipari fejlődést a lakosság szükségletei határozzák meg, amelyeket a rendelkezésre álló lehetőségek mellett a fogyasztás alakít. De ezeknek a szükségleteknek a kielégítése - a legelemibbektől kezd­ve, mint a megfelelő élelmezés, az egészségügyi ellátás, a lakhatás, az oktatás és a méltó munka kérdése - a gazdagság progresszív elosztási rendszerétől függ. A történelmi tapasztalat azt mutatja, a belső piac nemcsak a lakosságnak a pozitív elosztási rendszer által megkönnyíteti közvetlen fogyasztásától függ, hanem az ipari fogyasztástól is.

A mezőgazdaság kérdése

Az úgynevezett fejlett országokban lezajlott kapitalista fejlődés számára az egyik első kihívás éppen az volt, hogy bővítsék a belső piacot mint az ipar bővítésének szükséges feltételét. Ez oldotta meg a vidék átalakítását: a szinte még nem létező ipari fogyasztással a vidéket az ipari termékek nagy mennyiségű fogyasztói piacává változtatta. Az agrárforradalom - alapjában véve az ipari fellen­dülés érdekében - a nemzeti piac terjeszkedésének legfőbb tényezője lett. A mezőgazdaság gépesítése, a vegyszerek és a petrokémia használata, az energiafelhasználás, az öntözési rendszerek, az utak és a vasutak építése csakúgy, mint a pénzügyi lehetőségekhez, való könnyebb hozzáférés egyidejűleg több jelenséget váltott ki: erőteljes igény mutatkozott az ipari termékekre, ami ugyanak­kor új igényeket támasztott. A vidéken nagyobb termelékenységre, ezzel együtt a városokban az ipari fejlődéshez az olcsó munkaerő „liberalizálására" volt szükség. A folyamatok egymást erősítették.

Venezuela esetében, ahogy azt már korábban elemeztük, a vidék átalakítása terén, a gépesítésben és a talaj termékenyebbé tétele érdekében történt előrelépések ellenére nagyon korlátozott volt a fejlődés. A silózás, a szállítás, az elosztás és az agráripari feldolgozás kérdése megoldatlan maradt, ami monopóliumoknak és új élősködő formáknak engedett teret. Közvetlenül érintette ez a lakos­ságot, mivel magas élelmiszerárakat jelentett, mert a mezőgazda­ságunk alacsony termésátlagából eredő költségeket meg kellett fizetniük a termelőknek, ami visszavetette az alapvető termékek hozamát. A mezőgazdasági iparon át történő mezőgazdasági ter­melőláncolat kérdésének helyes kezelése nem többet és nem keve­sebbet jelent, mint közelíteni egymáshoz a várost és a vidéket, meg­szüntetni az őket elválasztó rést, és hozzájárulni napjaink jellem­ző, hatalmas területi egyenlőtlenségének feloldásához.

Ehhez kapcsolódik a földtulajdon és a munkaszervezés problé­mája is. Az előbbivel kapcsolatban a puszta földosztás politikája - amivé a hatvanas évek agrárreformja vált, és hektármilliók felvá­sárlását eredményezte - nyomán az állam lett az ország legnagyobb földbirtokosa, a parasztok pedig olyan birtokleveleket kaptak, ame­lyek megtiltották a földtulajdon átruházását. A tulajdon így az állam kezében maradt. Elvileg jogos intézkedés, de más, kiegészítő intéz­kedések - többek között például a piac biztosítása, technikai és pénzügyi támogatás - híján a földeket a parasztok elhagyták, és azok többségét nagyrészt új magánföldbirtokosok sajátították ki, és hasznot nem hajtó latifundiumok új formái jelentek meg. A másik probléma sokkal összetettebb, hiszen olyan szövetkezeti kultúrá­ról van szó, mely meghaladja a saját kapacitás növekedését féke­ző kistulajdonosi és elszigetelt termelői mentalitást. A szövetkeze­ti kultúra nem akarja erőszakosan megszüntetni a kistulajdont, még kevésbé pártolja az erőszakos kollektivizálást. A szövetkeze­ti egyesülésnek természeténél fogva önkéntes jellegűnek kell len­nie. Az ennél fejlettebb szervezeti és tulajdonformák a vidéki ter­melők közötti közösségi kultúra tapasztalatából és fejlődéséből ala­kulhatnak ki.

Tehát a belső piac kérdése és a fejlődését béklyózó agrárproblé­ma kétségkívül elsőleges fontosságú a venezuelai forradalmi folya­mat új szakaszában. A mezőgazdasági határok helyreállítására és a növekedésükre kidolgozott tervek terén megtett erőfeszítések, valamint az elért sikerek azt mutatják, jó irányban haladunk.

(Folytatjuk)